Επιστημονικά άρθρα

Baby knows best? The impact of weaning style on food preferences and body mass index in early childhood in a case–controlled sample

Άρθρο των Ellen Townsend, Nicola J Pitchford, BMJ Open 2012;2:e000298 doi:10.1136/bmjopen-2011-000298

bmjopen.bmj.com/content/2/1/e000298.full?sid=cba22ddb-53b5-4942-91a1-1d2ac4316a64

Conclusions: Weaning style impacts on food preferences and health in early childhood. Our results suggest that infants weaned through the baby-led approach learn to regulate their food intake in a manner, which leads to a lower BMI and a preference for healthy foods like carbohydrates. This has implications for combating the well-documented rise of obesity in contemporary societies.

Συμπεράσματα: Οι διαφορετικοί τρόποι μετάβασης στις στερεές τροφές (απογαλακτισμός) φαίνεται να έχουν επιπτώσεις στις προτιμήσεις σχετικά με τα τρόφιμα και την υγεία στην πρώιμη παιδική ηλικία. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι τα βρέφη που απογαλακτίζονται μέσω της προσέγγισης baby-led μαθαίνουν να ρυθμίζουν την πρόσληψη τροφής τους με έναν τρόπο, που οδηγεί σε χαμηλότερο ΔΜΣ (Δείκτης Μάζας Σώματος) και την προτίμησή τους για υγιεινά τρόφιμα όπως οι υδατάνθρακες. Αυτό έχει συνέπειες για την καταπολέμηση της τεκμηριωμένα διαπιστωμένης αύξησης της παχυσαρκίας στις σύγχρονες κοινωνίες.

Αλεσμένα ή μη;

Άρθρο του παιδίατρου κ. Στέλιου Παπαβέντση MBBS MRCPCH DCH IBCLC 2014

pediatros-thes.gr/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%AE-%CE%BC%CE%B7

Το τάισμα αλεσμένων με το κουτάλι οδηγεί σε παχυσαρκία

Μετάφραση του παιδίατρου Στέλιου Παπαβέντση MRCPCH DCH IBCLC 2012 από το Townsend et al. Baby knows best? The impact of weaning style on food preferences and body mass index in early childhood in a case–controlled sample. BMJ, Feb 2012.

pediatros-thes.gr/%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1/to-%CF%84%CE%AC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B5%CE%AF/

Baby-led weaning is feasible but could cause nutritional problems for minority of infants

Άρθρο των Wiley – Blackwell. (2011, January 14). Baby-led weaning is feasible but could cause nutritional problems for minority of infants, ScienceDaily.

www.sciencedaily.com/releases/2011/01/110112081454.htm

Conclusions: ‘Our findings suggest that baby-led weaning may be feasible for most infants, but could lead to nutritional problems for the small number of children — six per cent in our study — who develop more slowly’ says Professor Wright. ‘We feel that it is more realistic to encourage infants to self-feed with solid finger food during family meals, but also give them spoon fed purees.’

Συμπεράσματα: «Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι το baby-led-weaning μπορεί να είναι εφικτό για τα περισσότερα βρέφη, αλλά θα μπορούσε να οδηγήσει σε διατροφικά προβλήματα για τον μικρό αριθμό παιδιών – έξι τοις εκατό στη μελέτη μας – που αναπτύσσονται πιο αργά» λέει ο καθηγητής Wright. «Θεωρούμε ότι είναι πιο ρεαλιστικό να ενθαρρύνονται τα νήπια να τρέφονται μόνα τους με κατάλληλες στερεές τροφές που μπορούν να πιάσουν με τα χέρια κατά τη διάρκεια οικογενειακών γευμάτων, αλλά και να τους δίνονται αλεσμένα με κουτάλι».

Clara M. Davis and the wisdom of letting children choose their own diets

Άρθρο του Stephen Strauss, CMAJ November 7, 2006 vol. 175 no. 10 doi: 10.1503/cmaj.060990

www.cmaj.ca/content/175/10/1199.full